Kategorier
Internationell solidaritet Mänskliga rättigheter Solidarisk flyktingpolitik Solidaritet med utsatta i Sverige

Principprogram för solidaritet

Första version av principprogram för solidaritet antogs av Solidaritetsföreningens styrelse 2021-02-15

Kategorier
Solidaritet med utsatta i Sverige Uncategorized

Fem förslag för att minska hemlösheten i Sverige

Om viljan finns är det möjligt för staten och kommunerna att minska hemlösheten. Sverige skulle kunna ta ett stort steg framåt genom att utforma en rättighetsbaserad hemlöshetspolitik. Det skriver Matts Mattsson, Solidaritetsföreningen i Nordost och Robert Bereza, Amnesty International, grupp 172.

”Under Coronapandemin har flera svenska kommuner blundat för de hemlösas situation och rättigheter,” skriver Matts Mattsson och Robert Bereza. Foto: Mikael Damkier / Mostphotos

Sverige ratificerade 1971 FN:s konvention om ekonomiska, sociala och kulturella rättigheter (IKESKR). Kommuner, regioner och staten har därför ett folkrättsligt ansvar att tillgodose alla människors grundläggande behov av bostad, sjukvård, vatten och sanitet.

En bostad är en förutsättning för flera andra mänskliga rättigheter. Utan en egen bostad är
det svårt att fullgöra sina medborgerliga skyldigheter. En bostad ger möjlighet att ta sig ur
fattigdom. Leilani Farha, FN:s före detta rapportör för rätten till bostad, har kritiserat den svenska regeringen för passivitet i frågan (Hem & Hyra, 27 nov 2019).

Under Coronapandemin har flera svenska kommuner blundat för de hemlösas situation och rättigheter. Amnesty International har därför framhållit att Sverige behöver en nationell, strategisk och rättighetsbaserad hemlöshetspolitik (SvD, 5 okt 2020). Antalet
hemlösa i Sverige har ökat mer än i övriga nordiska länder. Finns viljan är det faktiskt möjligt att minska hemlösheten (Forte Magasin, juni 2020). Sverige skulle kunna ta ett stort steg framåt genom att utforma en rättighetsbaserad hemlöshetspolitik!

Vi har följande fem förslag:

  • Bostadsbyggandet ska motsvara befolkningsökningen, det ska finnas bostäder som är tillgängliga för alla. Om det inte finns bostäder till alla så blir några hemlösa. De bostäder som byggs måste vara möjliga att efterfråga också för grupper som är resurssvaga. Den strukturella hemlösheten har ökat i Sverige, alltså hemlöshet som inte har någon annan förklaring än fattigdom.
  • En stark generell socialpolitik. Socialtjänstlagens insatser behöver knytas till kommunernas bostadsförsörjningsansvar. Alla kommuner bör dokumentera och följa upp de hemlösas situation: Hur har de det? Hur många är de? Vilka insatser görs? Vad verkar vara framgångsrikt?
  • Långsiktiga statliga och kommunala strategier för att bekämpa hemlöshet och utestängning från bostadsmarknaden. Alla kommuner bör ha långsiktiga strategier och effektiva program för att motverka hemlöshet och en skyldighet att följa upp insatserna. Någon typ av sanktioner bör införas mot de kommuner som genom ”social dumpning” och tiggeriförbud vältrar över ansvaret för hemlösa på andra kommuner. Tillfälliga lösningar är besvärliga, särskilt för barn och barnfamiljer. De brukar också bli dyrare för kommunen. 
  • Program för nya grupper (papperslösa, EU-medborgare som lever i utsatthet med flera). Nya grupper av hemlösa har tillkommit. Barnen till hemlösa föräldrar har blivit synliga, ungdomar och nyanlända flyktingar har tillkommit. Det finns grupper som inte alls är registrerade till exempel personer som fått avslag på asylansökningar och fattiga EU-medborgare. Det behövs program för att minska hemlösheten också i dessa grupper.
  • Program och insatser ska bygga på vetenskap och beprövad erfarenhet. Norge och Finland har lyckats bättre än Sverige. Det beror bland annat på att man haft en hög och stabil nivå på bostadsbyggande, långsiktiga nationella strategier för att hantera hemlösheten samt att strategierna byggt på utvärderingar av försöksverksamheter och forskning.

Det är Sveriges folkrättsliga ansvar att tillgodose alla människors grundläggande behov av en bostad eller, i vissa fall, kortvarig hjälp med tak över huvudet. Under Coronapandemin har frågan blivit akut. Hur kan den som är hemlös följa rådet att stanna hemma när han eller hon inte har något hem? 

Det här är en opinionstext publicerad i Dagens Samhälle. Åsikterna som uttrycks i artikeln står skribenten/skribenterna för.

Publicerad: 24 november 2020 kl 19:05

Uppdaterad: 24 november 2020 kl 19:00

Skribenter

Matts Mattsson

Solidaritetsföreningen i Nordost

Robert Bereza

Kategorier
Fred Uncategorized

2020-10-12: Ratificera kärnvapenförbudet!

Till: forvaltningsavdelningen.registrator@regeringskansliet.se
Postadress: Regeringskansliet, 103 33 Stockholm


Ratificera kärnvapenförbudet!
Solidaritetsföreningen i Nordost är en ideell, partipolitiskt obunden förening verksam i Stockholms nordöstra kommuner. Vid vårt styrelsemöte 6 oktober 2020 beslutade vi att som
förening ställa oss bakom Palmecentrets aktuella uppmaning till regering och riksdag att ratificera FN:s kärnvapenförbud, se https://www.palmecenter.se/skriv-underkarnvapenforbudet/

Utdrag ur Palmecentrets uppmaning:
År 2017 röstade Sverige för en konvention som ska förbjuda kärnvapen i F N. Senaresamma år tilldelas avskaffandet av kärnvapen Nobels fredspris – då priset ges till ICAN.
Den 21 september fick FN:s kärnvapenförbud sin 45:e ratificering, när Malta skrev under konventionen. Nu är det slutspurt – det saknas bara fem ratificeringar innan kärnvapenförbudet träder i kraft. Fortfarande saknas Sverige.
Det finns också starkt stöd för ett svenskt undertecknade hos det svenska folket, en överväldigande majoritet – drygt 80 procent – vill att Sverige skriver under enligt de opinionsundersökningar som Olof Palmes Internationella Center givit Sifo i uppdrag att
utföra, varje år sedan 2017
Så vi kräver, med mandat av svenska folket, att Sverige går samma väg som de många länder som redan skrivit under avtalet och att regeringen går samma väg som Göteborg, som nyligen utlyste staden till kärnvapenfri zon efter ett majoritetsbeslut i kommunfullmäktige. Politisk tid är i regel lång, men tiden för detta beslut kan inte tillåtas bli det. Imorgon kanske det är för sent.

För Solidaritetsföreningen i Nordost
Matts Mattsson

Ordförande
solidaritetnordost@gmail.com
https://www.facebook.com/solidaritetnordost/
https://solidaritetnordost.se/

Kategorier
Mänskliga rättigheter

2020-10-09: Regeringen uppmanas att ta fram en lag som kräver att företag respekterar mänskliga rättigheter

Regeringen uppmanas att ta fram en lag som kräver att företag respekterar mänskliga rättigheter i den egna verksamheten och i sina affärsrelationer

Solidaritetsföreningen i Nordost, en ideell,partipolitisktobunden förening verksam iStockholms nordöstra kommuner. Vid vårt styrelsemöte 6 oktober 2020 beslutade vi att som förening ställa oss bakom kampanjen ”Det är dags att visa handlingskraft”se https://visahandlingskraft.nu/Initiativtagare till kampanjen ären koalition av civilsamhällesorganisationer: Act Svenska kyrkan, Afrikagrupperna, Amnesty International i Sverige, Diakonia, Fair Action, Fairtrade Sverige, ForumCiv, Naturskyddsföreningen, Oxfam Sverige, Rädda Barnen, Swedwatch, UNICEF Sverige, Union to Union och We Effect. Koalitionen samordnas av CONCORD Sverige.Solidaritetsföreningeninstämmerhelti kampanjens krav: Det behövs en lag som kräver att företag respekterar mänskliga rättigheter i den egna verksamheten och i sina affärsrelationer

För Solidaritetsföreningen i Nordost

Matts Mattsson

Ordförande

solidaritetnordost@gmail.com

https://www.facebook.com/solidaritetnordost/

SOL – Solidaritetsföreningen i Nordost

Kategorier
Fred

Solidaritetsförening ansluter sig till kampanjen för ett kärnvapenförbud

Solidaritetsföreningens styrelse har vid sitt sammanträde 2020-06-30 antagit följande uttalande.

Solidaritetsföreningens styrelse har vid sitt sammanträde 2020-06-30 antagit följande uttalande.

Vi ansluter oss till den internationella opinionen som kräver ett förbud mot kärnvapen.

Den 6 augusti är det 75 år sedan staden Hiroshima raserades av en atombomb. Två dagar senare släpptes ytterligare en över staden Nagasaki. För att inga barn eller vuxna ska dödas av kärnvapen någonsin igen kräver vi ett internationellt förbud mot kärnvapen.

2017 enades 122 av världens länder i FN om att förbjuda kärnvapen. Sveriges regering har ännu inte skrivit under förbudet trots att en stor majoritet av befolkningen vill det. Tillsammans kan vi visa att vi är många som kommer att fortsätta kämpa tills alla kärnvapen är förbjudna och nedrustade. Solidaritetsföreningen i Nordost ansluter sig till den kampanj ”Tagga en trana – för fred och mot kärnvapen” som drivs av Svenska Läkare mot kärnvapen i samarbete med Svenska Freds- och Skiljedomsföreningen, Internationella Kvinnoförbundet för Fred och Frihet (IKFF) och Svenska FN-förbundet.

Kategorier
Palestina

Solidaritetsföreningen i Nordost fördömer Israels planerade annektering av Västbanken

Solidaritetsföreningens styrelse har vid sitt sammanträde 2020-06-30 antagit följande uttalande:

Vi ansluter oss till den internationella opinionen mot Israels planer på att fr o m 1 juli 2020 annektera stora delar av Västbanken. Ett 50-tal oberoende människorättsexperter har 16 juni markerat skarpt mot Israels planer. De säger

”Annekteringen av ockuperat område är ett allvarligt brott mot FN-stadgan och Genevekonventionen och strider mot den grundläggande regel som understrukits flera gånger av FN:s säkerhetsråd och generalförsamling: Det är oacceptabelt att erövra territorier genom krig eller våld.

Det internationella sambundet har förbjudit annektering eftersom det leder till krig, ekonomisk förödelse, politisk instabilitet, systematiska kränkningar av mänskliga rättigheter och utbrett mänskligt lidande.

Israels planer på annektering skulle utvidga israelisk överhöghet till huvuddelen av Jordandalen och fler än 230 olagliga israeliska bosättningar på Västbanken (Geneve,16 June 2020)”

Solidaritetsföreningen i Nordost fördömer Israels ockupation av Palestina och den planerade annekteringen.

Kategorier
Flykting- och asylfrågor

Håll ihop Sverige – flyktingamnesti för ensamkommande

Solidaritetsföreningen i Nordost ställer sig helhjärtat bakom bakom uppropet och kampanjen Håll ihop Sverige – flyktingamnesti för ensamkommande.

Håll ihop Sverige

Vi kräver permanenta uppehållstillstånd för alla Sveriges ensamkommande ungdomar, av alla nationaliteter, som varit här i mer än ett år.

http://flyktingamnesti.se/vilka-st%C3%A5r-bakom-kraven/vi-blir-fler-och-fler

Kategorier
Solidaritet med utsatta i Sverige Tiggeri

Nej till tiggeriförbud!

I Danderyd och Täby förbereds tiggeriförbud. Tiggeriet betraktas här som en ordningsfråga. Man anser att de få personer det handlar om stör gatubilden. Tiggeriförbud är på gång i fler nordostkommuner. Vi protesterar mot denna brist på humanism. Människor i svåra situationer måste kunna få  be en medmänniska om en solidarisk handling. I sin aktuella kampanj mot tiggeriförbud säger Amnesty International: Varje dag sitter EU-medborgare från östra Europa på gatorna här i Sverige. Många har inte haft något annat val än att lämna sitt hemland och sina barn för att hitta försörjning. De är människor. Med rättigheter. Trots det saknar de tak över huvudet, tillgång till sjukvård, vatten och sanitet och blir bortkörda av polisen. De utsätts dagligen för omfattande kränkningar och diskriminering. Därför driver vi nu kampanjen ”Också människa”. Vi kräver att svenska myndigheter lever upp till sina rättsliga åtaganden och garanterar att  mänskliga rättigheter gäller för alla, alltid! (https://www.amnesty.se) Vi ställer oss helhjärtat bakom Amnestys kampanj. En tiggare är också en människa. Vi säger nej till tiggeriförbud! Solidaritetsföreningen i Nordost, Matts MattssonFöreningen folkbildning för frihet — Eduardo Madariaga, Göran SallnäsFrivilliga Familjehem i Österåker, Tomas TysénIFEN, Intresseföreningen för ensamkommande och nyanlända i Österåker, Sakhi Mohibi 

FAKTAEnligt Stadsmissionens uppskattning befinner sig ca 900 utsatta EU-medborgare i Stockholms län. Polisen beräkning är 2 500. Hur många av dem som tigger är oklart. I en aktuell utredning genomförd av Länsstyrelsen i Stockholm på regeringens uppdrag uppskattas totalt ca 4 800 utsatta EU-medborgare befinna sig i Sverige.