Kategorier
Internationell solidaritet Mänskliga rättigheter Solidarisk flyktingpolitik

Principprogram för solidaritet

Första version av principprogram för solidaritet antogs av Solidaritetsföreningens styrelse 2021-02-15

Kategorier
Fred Solidaritet

2020-10-12: Ratificera kärnvapenförbudet!

Till: forvaltningsavdelningen.registrator@regeringskansliet.se
Postadress: Regeringskansliet, 103 33 Stockholm


Ratificera kärnvapenförbudet!
Solidaritetsföreningen i Nordost är en ideell, partipolitiskt obunden förening verksam i Stockholms nordöstra kommuner. Vid vårt styrelsemöte 6 oktober 2020 beslutade vi att som
förening ställa oss bakom Palmecentrets aktuella uppmaning till regering och riksdag att ratificera FN:s kärnvapenförbud, se https://www.palmecenter.se/skriv-underkarnvapenforbudet/

Utdrag ur Palmecentrets uppmaning:
År 2017 röstade Sverige för en konvention som ska förbjuda kärnvapen i F N. Senaresamma år tilldelas avskaffandet av kärnvapen Nobels fredspris – då priset ges till ICAN.
Den 21 september fick FN:s kärnvapenförbud sin 45:e ratificering, när Malta skrev under konventionen. Nu är det slutspurt – det saknas bara fem ratificeringar innan kärnvapenförbudet träder i kraft. Fortfarande saknas Sverige.
Det finns också starkt stöd för ett svenskt undertecknade hos det svenska folket, en överväldigande majoritet – drygt 80 procent – vill att Sverige skriver under enligt de opinionsundersökningar som Olof Palmes Internationella Center givit Sifo i uppdrag att
utföra, varje år sedan 2017
Så vi kräver, med mandat av svenska folket, att Sverige går samma väg som de många länder som redan skrivit under avtalet och att regeringen går samma väg som Göteborg, som nyligen utlyste staden till kärnvapenfri zon efter ett majoritetsbeslut i kommunfullmäktige. Politisk tid är i regel lång, men tiden för detta beslut kan inte tillåtas bli det. Imorgon kanske det är för sent.

För Solidaritetsföreningen i Nordost
Matts Mattsson

Ordförande
solidaritetnordost@gmail.com
https://www.facebook.com/solidaritetnordost/
https://solidaritetnordost.se/

Kategorier
Fred

Solidaritetsförening ansluter sig till kampanjen för ett kärnvapenförbud

Solidaritetsföreningens styrelse har vid sitt sammanträde 2020-06-30 antagit följande uttalande.

Solidaritetsföreningens styrelse har vid sitt sammanträde 2020-06-30 antagit följande uttalande.

Vi ansluter oss till den internationella opinionen som kräver ett förbud mot kärnvapen.

Den 6 augusti är det 75 år sedan staden Hiroshima raserades av en atombomb. Två dagar senare släpptes ytterligare en över staden Nagasaki. För att inga barn eller vuxna ska dödas av kärnvapen någonsin igen kräver vi ett internationellt förbud mot kärnvapen.

2017 enades 122 av världens länder i FN om att förbjuda kärnvapen. Sveriges regering har ännu inte skrivit under förbudet trots att en stor majoritet av befolkningen vill det. Tillsammans kan vi visa att vi är många som kommer att fortsätta kämpa tills alla kärnvapen är förbjudna och nedrustade. Solidaritetsföreningen i Nordost ansluter sig till den kampanj ”Tagga en trana – för fred och mot kärnvapen” som drivs av Svenska Läkare mot kärnvapen i samarbete med Svenska Freds- och Skiljedomsföreningen, Internationella Kvinnoförbundet för Fred och Frihet (IKFF) och Svenska FN-förbundet.

Kategorier
Palestina

Solidaritetsföreningen i Nordost fördömer Israels planerade annektering av Västbanken

Solidaritetsföreningens styrelse har vid sitt sammanträde 2020-06-30 antagit följande uttalande:

Vi ansluter oss till den internationella opinionen mot Israels planer på att fr o m 1 juli 2020 annektera stora delar av Västbanken. Ett 50-tal oberoende människorättsexperter har 16 juni markerat skarpt mot Israels planer. De säger

”Annekteringen av ockuperat område är ett allvarligt brott mot FN-stadgan och Genevekonventionen och strider mot den grundläggande regel som understrukits flera gånger av FN:s säkerhetsråd och generalförsamling: Det är oacceptabelt att erövra territorier genom krig eller våld.

Det internationella sambundet har förbjudit annektering eftersom det leder till krig, ekonomisk förödelse, politisk instabilitet, systematiska kränkningar av mänskliga rättigheter och utbrett mänskligt lidande.

Israels planer på annektering skulle utvidga israelisk överhöghet till huvuddelen av Jordandalen och fler än 230 olagliga israeliska bosättningar på Västbanken (Geneve,16 June 2020)”

Solidaritetsföreningen i Nordost fördömer Israels ockupation av Palestina och den planerade annekteringen.